Zpracování osobních údajů prodávajících

Definice pojmů

Subjekt údajů – Návštěvník (fyzická osoba), který se na Burze učebnic zaregistroval, je přihlášený (autentizovaný) během své návštěvy a rozhodl se poslat nám k prodeji své učebnice.

Správce údajů – Společnost Burza učebnic s.r.o., IČ 043 58 601, se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10, 10100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 246296.

Obchodní podmínky pro prodávající – Podmínky služby, jak jsou uvedené na adrese http://www.burzaucebnic.cz/informace/obchodni-podminky-pro-prodavajici/.

Cílem těchto podmínek zpracování a ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány při poskytování služeb v souladu s platnými Obchodními podmínkami pro prodávající, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy Správce údajů zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Podmínky jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se Správcem podle Obchodních podmínek pro prodávající. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní adresu,
 • bankovní spojení.

Účel zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce údajů. Poskytnutí osobních údajů k těmto účelům je povinné. Bez těchto údajů by nebylo možné službu poskytovat.

Účely pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

 • procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním Subjektu údajů,
 • poskytování služby podle Obchodních podmínek pro prodávající,
 • vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů,
 • plnění zákonných daňových povinností,
 • vymáhání pohledávek,
 • evidence dlužníků.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Ze strany Správce nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

Příjemci osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. S každým tímto příjemcem je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány transparentním způsobem. Subjekt údajů vždy ví, za jakým účelem své údaje poskytuje. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy tato práva, která Správce plně respektuje:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce.

Dále má právo se obrátit se svou stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů s těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto zásady zpracování osobních údajů doplňují a rozšiřují zásady zpracování osobních údajů Burza učebnic s.r.o.. Uživatel souhlasem s těmito zásadami zpracování osobních údajů vyjadřuje zároveň souhlas i se zásadami zpracování osobních údajů Burza učebnic s.r.o.

Nápověda | Kontakt | Podmínky užití | Eshop Burzy učebnic | Facebook | Textbook icons created by Freepik - Flaticon
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace