Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 29. 12. 2023.

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Burza učebnic s.r.o. se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10, 10100, identifikační číslo 043 58 601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou C 246296 (dále jako „Prodávající”).

Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Reklamační řád se týká prodeje zboží Prodávajícím na eshopu www.burzaucebnic.cz, což je eshop nabízející použité i nové učebnice (dále jen „Eshop”).

Záruka za jakost

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží je v uvedeném stavu a že nemá jiné vady, než jaké jsou uvedené ve Webovém rozhraní obchodu. Stav uvedený u zboží může nabývat jedné z následujících hodnot:
  1. nová od distributora – učebnice není použitým zbožím, jedná se o nový výtisk, na který se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců
  2. nová z druhé ruky – učebnice je použitá, ale je ve stejném stavu, v jakém je prodávána knihkupci nová
  3. jako nová – učebnice je pouze minimálně opotřebená, nejsou v ní vpisky, vazba knihy je v pořádku
  4. použitá – učebnice je výrazněji opotřebená, například ohnuté rohy stránek, ošoupaný či poškrábaný přebal, vazba knihy je v pořádku
  5. poškozená – učebnice je značně opotřebená, vazba je poškozená, nebo některé listy nedrží, chybí přebal, v učebnici jsou vpisky, některé stránky jsou roztržené nebo špinavé
  6. na odpis – vazba knihy se rozpadá, některé stránky chybí, nebo jsou nečitelné
  7. bez uvedení stavu - týká se Zboží jiného, než jsou učebnice; toto Zboží není použitým zbožím a vztahuje se na něj zákonná záruka v délce 24 měsíců
 2. Kupující bere na vědomí, že Zboží nabízené Prodávajícím na Eshopu, označené stavem nová z druhé ruky, jako nová, použitá, poškozená nebo na odpis je použitým Zbožím. Pouze Zboží označené jako nová od distributora, případně Zboží bez uvedení stavu (týká se Zboží jiného, než jsou učebnice), je nové Zboží. V případě použitého Zboží Prodávající za vady odpovídající míře opotřebení zboží způsobené obvyklým používáním neodpovídá.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování přepravcem je třeba ihned řešit s přepravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu. Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od Prodávajícího zkontrolovat přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Okamžikem převzetí Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího.
 3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
  1. mechanickým poškozením Zboží
  2. prokazatelně nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího
  3. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
  4. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží
  5. v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  6. opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci
  7. živelnou katastrofou či v důsledku vyšší moci
 4. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 5. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace”) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, v jeho sídle nebo místě podnikání.
 3. Kupující je povinen při reklamaci prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v Eshopu Prodávajícího.
 4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží včetně kompletního příslušenství a vyplněný reklamační protokol.
 5. Reklamační protokol ke stažení naleznete zde. Vyplněný reklamační protokol zašlete buď společně s reklamovaným produktem na adresu Prodávajícího, nebo e-mailem na eshop@burzaucebnic.cz.

Práva z vad Zboží

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku „Záruka za jakost”, může Kupující požadovat přiměřené snížení kupní ceny. U použitého Zboží nelze požadovat dodání nového Zboží náhradou.
 2. V případě opakovaného výskytu vady Zboží má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát reklamována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace reklamováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Kupující nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého Zboží v době 12 měsíců od převzetí Zboží. U nového zboží pak v době 24 měsíců od převzetí Zboží.
 2. Prodávající neposkytuje záruku Kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele).
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží reklamováno.
 5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 6. Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 7. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.
 8. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 9. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 10. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve sporných případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V potvrzení bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení. Pokud Kupující zaslal Zboží do reklamačního řízení přepravní službou, obdrží toto potvrzení e-mailem.
 11. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 12. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 1. Prodávající informuje o vyřízení reklamace Kupujícího prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno zpět na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající vydá nebo zašle Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.