Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací

Ochrana osobních údajů

Tyto podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné od 29. 12. 2023.

Cílem těchto podmínek zpracování a ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování služeb a prodeji zboží společností Burza učebnic s.r.o. na webových stránkách www.burzaucebnic.cz, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy společnost zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Podmínky jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Definice pojmů

Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Správce:
Provozovatelem eshopu na adrese www.burzaucebnic.cz a správcem osobních údajů je společnost Burza učebnic s.r.o. se sídlem:

K Botiči 1453/6
Praha 10
101 00

Identifikační číslo 043 58 601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou C 246296.

V případě, že budete chtít se Správcem komunikovat ohledně zpracování vašich osobních údajů, využijte prosím tyto kontakty:

E-mail: eshop@burzaucebnic.cz
Telefon: 702 555 344

Adresa:
Burza učebnic s.r.o.
K Botiči 1453/6
Praha 10
10100.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatel:
Zpracovatelem osobních údajů pro Správce je společnost Vanio Solutions s.r.o., IČ 015 91 762, provozovatel portálu Shopas.cz.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči

Účel zpracování osobních údajů

1. Zpracovávání z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů k těmto účelům je povinné. Bez těchto údajů by nebylo možné služby poskytovat.
Účely pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

 • procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním zákazníka
 • poskytování služeb a dodání objednaného zboží
 • vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů
 • plnění zákonných daňových povinností
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory
 • evidence dlužníků

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

2. Zpracovávání údajů zákazníků pro marketingové a obchodní účely

Se souhlasem Subjektu údajů Správce zpracovává pro marketingové a obchodní účely osobní údaje za účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Správce a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to výhradně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a Subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Pokud Subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito podmínkami.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem

V případě, že má Subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Správce záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Správce a pro účely internetové reklamy Správce. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel.

Ze strany Správce nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

Příjemci osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. S každým tímto příjemcem je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby

Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány transparentním způsobem. Subjekt údajů vždy ví, za jakým účelem své údaje poskytuje.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy tato práva, která Správce plně respektuje:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce

Dále má právo se obrátit se svou stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou Subjekt údajů Správci poskytl.