Obchodní podmínky pro prodávající

1. Základní ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně Přílohy č. 1: Stavy učebnic – knihy a Přílohy č. 2: Stavy učebnic – elektronické nosiče (dále také „tyto VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené podle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi komisionářem (dále jen „provozovatel“) a  komitentem (dále jen „prodávající“). Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy.
1.2.
Předmětem této smlouvy je nabízení jednotlivých použitých učebnic prodávajícího, které jsou uvedené v jednom elektronickém balíku, k prodeji provozovatelem prostřednictvím e-shopu provozovatele na webu eshop.burzaucebnic.cz, prodej těchto jednotlivých učebnic a úhrada výkupní ceny prodaných učebnic provozovatelem na účet prodávajícího za podmínek bodu 5. těchto VOP.
1.3.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel označí elektronický balík jako přijatý v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz.
1.4.
Provozovatel nabízí učebnice k prodeji na e-shopu za maximální výkupní cenu, uvedenou v uživatelském rozhraní, navýšenou o svou marži.
1.5.
Provozovatel nabízí učebnice k prodeji na e-shopu po dobu minimálně 1 roku ode dne zpracování elektronického balíku (viz bod 4.3. věta první těchto VOP) s výjimkou případů uvedených v bodu 8.1. těchto VOP. Poté učebnice provozovatel podle dohody buď prodávajícímu vrátí, nebo je přesune do výprodeje nebo do likvidace. Prodávající bere na vědomí, že v případě výprodeje nebo likvidace připadá veškerý výnos z prodeje provozovateli.

2. Definice pojmů

2.1.
Učebnice je tištěná slovní nebo obrázková učební pomůcka určená k výuce na základní, střední či vysoké škole, odborném učilišti či jazykové škole, k výuce dospělých nebo k samostudiu, naučná (včetně slovníků a encyklopedií) nebo vědecká literatura. Učebnice je i učební pomůcka uvedená v předchozí větě, která je uložená na elektronickém nosiči (CD, DVD apod.), pokud se jedná o hlavní produkt nebo hlavní součást učebnice.
Učebnice může, ale nemusí být označená přiděleným ISBN.
Za učebnici se pro účely těchto VOP nepovažuje zejména:
2.1.1.
libovolným způsobem pořízená kopie učebnice, její scan nebo opis,
2.1.2.
učební pomůcka, která je označená jako neprodejná, s výjimkou učebních pomůcek, které jsou součástí kompletu, a lze je tedy nabídnou k prodeji jako komplet,
2.1.3.
beletrie (ani povinná školní četba, ani cizojazyčná literatura), s výjimkou dvojjazyčných knih,
2.1.4.
prodávajícím vytvořená učební pomůcka (výpisky apod.),
2.1.5.
kuchařka nebo kniha návodů, s výjimkou učebnic určených pro příslušný studijní nebo učební obor nebo literatury zaměřené na zdraví, zahrnující recepty,
2.1.6.
učební pomůcka na elektronickém nosiči, pokud je pouze vedlejší součástí fyzické učební pomůcky, nikoli hlavním produktem (např. CD s dalšími cvičeními, které je přiložené v jazykové učebnici).
2.2.
Stav učebnice je slovní popis stavu učebnice, ve kterém je učebnice doručena provozovateli. Provozovatel učebnici nabídne k prodeji na svém e-shopu za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, jen pokud je možné doručené učebnici přiřadit jeden z níže uvedených stavů:
2.2.1.
nová z druhé ruky,
2.2.2.
jako nová,
2.2.3.
použitá,
2.2.4.
poškozená.
Popis jednotlivých stavů učebnic viz příloha č. 1 a příloha č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.
2.3.
Prodávající je fyzická nebo právnická osoba, která zašle provozovateli zásilku učebnic, uvedených v jednom elektronickém balíku ve smyslu bodu 2.5. těchto VOP, za účelem jejich nabízení k prodeji provozovatelem prostřednictvím jeho e-shopu na webu eshop.burzaucebnic.cz a jejich prodeje. Pokud je prodávající fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahuje se na ni ochrana spotřebitele.
2.4.
Provozovatel je společnost Burza učebnic s.r.o., IČO 043 58 601, se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10, 10100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 246296.
2.5.
Elektronický balík je seznam učebnic vytvořený prodávajícím v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz. V jednom elektronickém balíku může být 1 až 25 učebnic.

3. Doručení učebnic provozovateli

3.1.
Prodávající je povinen každou učebnici, kterou chce nabídnout k prodeji, zaregistrovat v uživatelském rozhraní na webu www.burzaucebnic.cz do elektronického balíku.
3.2.
V uživatelském rozhraní dále prodávající uvede své jméno (nebo jména), příjmení, adresu, e-mailovou adresu, číslo účtu a číslo mobilního telefonu.
3.3.
Prodávající je povinen v elektronickém balíku u každé učebnice uvést ISBN (pokud ho má učebnice přidělené) a název učebnice (pokud se automaticky nenastaví z databáze provozovatele na základě ISBN).
3.4.
Prodávající zadá v elektronickém balíku i stav učebnice, a pokud je tato učebnice již v databázi provozovatele, dozví se předběžný odhad maximální výkupní ceny učebnice. Prodávající je oprávněn stanovit výkupní cenu nižší, než je maximální výkupní cena (viz dále body 4.4., 4.5. a 8.5. těchto VOP). Odhad maximální výkupní ceny učebnice provádí provozovatel na základě průzkumu trhu, svých zkušeností z předchozího prodeje a poptávky na trhu.
3.5.
Prodávající vytiskne průvodní dopis ve formátu pdf, který je automaticky vytvořen v elektronickém balíku. Tento průvodní dopis přiloží k zásilce učebnic z jednoho elektronického balíku bez ohledu na způsob doručení prodávajícímu.
3.6.
Prodávající doručí učebnice provozovateli na své náklady, a to buď osobně po předchozí domluvě na adresu K Botiči 1453/6, 101 00 Praha, nebo prostřednictvím Zásilkovny (www.zasilkovna.cz).
3.7.
Pokud prodávající doručuje provozovateli učebnice prostřednictvím Zásilkovny, nesmí hmotnost jednotlivé zásilky překročit 10 kg. (U osobního doručení hmotnostní limit stanovený není.) Za překročení limitu uvedeného v tomto bodě prodávající uhradí provozovateli sankci ve výši 300 Kč.
3.8.
Prodávající může v jedné zásilce prostřednictvím Zásilkovny poslat učebnice z více elektronických balíků, pokud jsou splněny podmínky bodu 3.7. těchto VOP a pokud učebnice z jednotlivých elektronických balíků jednoznačně odliší.
3.9.
Pokud jsou učebnice doručeny prostřednictvím Zásilkovny, provozovatel je oprávněn si z ceny prodaných učebnic odečíst poplatek za poštovné (viz bod 5. těchto VOP).

4. Nabízení učebnic k prodeji na e-shopu provozovatele

4.1.
Provozovatel zkontroluje každou doručenou učebnici, posoudí stav, ve kterém je mu doručena, a rozhodne o zařazení učebnice do příslušného stavu ve smyslu přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2 těchto VOP. Provozovatel je oprávněn změnit stav učebnice v elektronickém balíku podle skutečného stavu po doručení učebnice nebo v případě, že prodávající uvedl jiný stav učebnice, než jak je definováno v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2 těchto VOP.
4.2.
Provozovatel je z nabídky k prodeji oprávněn vyřadit položky uvedené v bodu 8.1. těchto VOP.
4.3.
Jakmile provozovatel zkontroluje učebnice z jednoho elektronického balíku, označí v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz elektronický balík jako zpracovaný, a prodávajícímu se odešle automaticky generovaný potvrzující e-mail. Provozovatel bez zbytečného prodlení učebnice zařadí do nabídky k prodeji na e-shopu (eshop.burzaucebnic.cz).
4.4.
Pokud je v nabídce k prodeji na e-shopu provozovatele více kusů stejné učebnice stejného stavu (z jednoho nebo více elektronických balíků jednoho nebo více prodávajících), které nejsou zařazené ve výprodeji nebo v likvidaci, provozovatel zařadí do prodeje nejdříve tu, která má nastavenou nejnižší výkupní cenu. Pokud jsou u učebnic podle věty první stejné výkupní ceny, provozovatel prodá učebnice v pořadí, v jakém byly elektronické balíky označené jako zpracované.
4.5.
Provozovatel má právo v případě hodného zvláštního zřetele pořadí prodeje učebnic ve smyslu bodu 4.4. těchto VOP změnit.

5. Výkupní cena učebnice a poplatky

5.1.
Za každou prodanou učebnici zašle provozovatel prodávajícímu výkupní cenu uvedenou v elektronickém balíku, sníženou o manipulační poplatek podle bodu 5.2. těchto VOP, a případně o poštovné podle bodu 5.3. těchto VOP .
5.2.
Z výkupní ceny každé učebnice, kterou prodá, si provozovatel strhne manipulační poplatek ve výši 19 Kč s tím, že pokud je výkupní cena učebnice nižší, pak ve výši výkupní ceny učebnice.
5.3.
Pokud byla zásilka učebnic doručena provozovateli prostřednictvím Zásilkovny, provozovatel si strhne z výkupní ceny prodaných učebnic, snížené o manipulační poplatek podle bodu 5.2. těchto VOP, poštovné až do celkové výše 59 Kč za jednu zásilku o hmotnosti do 10 kg.
5.4.
Peněžní částku za všechny prodané učebnice provozovatel pošle prodávajícímu na konci měsíce (zpravidla 25. dne) následujícího po měsíci, kdy se učebnice prodala (např. za knihy prodané v lednu na konci února).
5.5.
V případě, že celková částka podle bodu 5.4. těchto VOP nedosáhne 100 Kč, provozovatel je oprávněn výplatu peněz odložit na měsíc, kdy celková částka za všechny prodané učebnice dosáhne výše alespoň 100 Kč. Pokud se prodá poslední učebnice z elektronického balíku, vyplatí provozovatel zatím nevyplacenou částku za všechny prodané učebnice z tohoto elektronického balíku v termínu podle bodu 5.4. těchto VOP bez ohledu na její výši.

6. Vyřazení učebnice z nabídky k prodeji na e-shopu provozovatele

6.1.
Po 1 roce od zpracování elektronického balíku je provozovatel oprávněn neprodané učebnice vyřadit z nabídky k prodeji na e-shopu. V takovém případě e-mailem vyzve prodávajícího, aby se ve lhůtě 14 dnů vyjádřil, zda chce neprodané učebnice vrátit.
6.2.
Pokud prodávající ve lhůtě uvedené v bodu 6.1. těchto VOP požádá o vrácení neprodaných učebnic, uhradí za každou neprodanou učebnici provozovateli paušální náhradu nákladů za uskladnění učebnic a za manipulaci s nimi, který se vypočítá jako součet
6.2.1.
21 Kč za 12 měsíců uskladnění učebnice a
6.2.2.
manipulačního poplatku ve smyslu bodu 5.2. těchto VOP.
6.3.
V případě, že si prodávající vracené učebnice nevyzvedne osobně, uhradí provozovateli i poštovné ve výši 59 Kč za zásilku do 5 kg a 99 Kč za zásilku do 10 kg.
6.4.
Jakmile prodávající uhradí poplatek za všechny vracené učebnice podle bodu 6.2. těchto VOP, a případně poštovné podle bodu 6.3. těchto VOP na účet provozovatele, provozovatel vracené učebnice prodávajícímu vrátí buď osobně, nebo prostřednictvím Zásilkovny na pobočku Zásilkovny, kterou prodávající provozovateli sdělí.
6.5.
V případě, že se prodávající ve lhůtě uvedené v bodu 6.1. těchto VOP nevyjádří nebo provozovateli sdělí, že o neprodané učebnice nemá zájem, je provozovatel oprávněn tyto učebnice přesunout do výprodeje nebo zlikvidovat.

7. Vrácení učebnic ve zvláštních případech

7.1.
Podle tohoto článku je prodávající oprávněn a provozovatel povinen postupovat pouze v případě, že je to v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně stanoveno, nebo v případě, že se tak provozovatel s prodávajícím dohodnou.
7.2.
Prodávající je oprávněn požádat o vrácení jedné nebo více učebnic (z jednoho nebo více elektronických balíků), jen pokud se jich ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP nebo dohoda ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP týká. Do doby, než provozovatel zjistí obsah žádosti, mohou být učebnice nabízeny k prodeji na e-shopu provozovatele.
7.3.
V případě podle bodu 7.2. věty první těchto všeobecných obchodních podmínek uhradí prodávající provozovateli za každou vracenou učebnici
7.3.1.
1,75 Kč za každý započatý měsíc uskladnění učebnice,
7.3.2.
manipulační poplatek ve smyslu bodu 5.2. těchto VOP,
7.3.3.
zbytkové poštovné ve smyslu bodu 7.4. těchto VOP a
7.3.4.
poštovné podle bodu 6.3. těchto VOP za každou zásilku vracených učebnic.
7.4.
Pokud byla zásilka učebnic původně doručena provozovateli prostřednictvím Zásilkovny, a prodávající požaduje vrácení tolika učebnic, že prodej zbývajících učebnic z elektronického balíku nepokryje poštovné ve smyslu bodu 5.3. těchto VOP, prodávající uhradí provozovateli původní poštovné nebo rozdíl mezi původním poštovným a zbytkovou cenou.
7.5.
Jakmile prodávající uhradí poplatky a poštovné za všechny vracené učebnice podle bodu 7.3. těchto VOP na účet provozovatele, provozovatel vracené učebnice prodávajícímu vrátí buď osobně, nebo prostřednictvím Zásilkovny na pobočku Zásilkovny, kterou prodávající provozovateli sdělí.

8. Práva a povinnosti provozovatele a prodávajícího

8.1.
Provozovatel je oprávněn zařadit kdykoli do výprodeje nebo do likvidace
8.1.1.
učebnici, která je ve stavu na odpis,
8.1.2.
knihu nebo elektronický nosič, které nejsou učebnice ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek,
8.1.3.
učebnici, kterou prodávající sice provozovateli doručil, ale nezaregistroval ji v elektronickém balíku,
8.1.4.
učebnici, o které provozovatel na základě postupu ve smyslu bodu 3.4. věta třetí těchto VOP rozhodne, že je za stávajících podmínek neprodejná,
8.1.5.
učebnici, která je v seznamu učebnic, které provozovatel neakceptuje k nabízení k prodeji ve smyslu bodu 8.4. těchto VOP,
8.1.6.
učebnici, jejíž nabízení k prodeji provozovatel považuje za neetické, nemorální nebo nevhodné, nebo
8.1.7.
učebnici, jejíž jiný výtisk ve stejném stavu je ve výprodeji nebo v likvidaci už zařazený.
8.2.
Prodávající bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn kdykoli
8.2.1.
kterékoli učebnici přiřadit jiný než původně stanovený stav nebo
8.2.2.
změnit maximální výkupní cenu učebnice, a to i učebnice, které už je nabízena k prodeji na e-shopu.
8.3.
Prodávající zjistí v elektronickém balíku aktuální informace o učebnicích nabízených k prodeji (např. aktuální výši výkupní ceny učebnice, aktuální přiřazený stav učebnice apod.).
8.4.
Provozovatel má právo kdykoli na webu www.burzaucebnic.cz vydat seznam učebnic, které přestává akceptovat k nabízení k prodeji, obsahující konkrétní učebnice, ediční řady učebnic nebo obecný popis takových učebnic.
8.5.
Pokud prodávající sníží v elektronickém balíku výkupní cenu učebnice, provozovatel není povinen snížit její prodejní cenu na e-shopu.
8.6.
Provozovatel a prodávající spolu komunikují e-mailem. E-mail se považuje za doručený dnem odeslání, pokud se e-mail nevrátí jako nedoručitelný. V případě, že má provozovatel nebo prodávající na e-mail zareagovat ve lhůtě kratší než 3 dny, považuje se za den doručení e-mailu první pracovní den následující po dni jeho odeslání.
8.7.
Prodávající odpovídá za to, že e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu uvedené ve webovém rozhraní www.burzaucebnic.cz jsou po celou dobu trvání smluvního vztahu plně funkční.
8.8.
Prodávající bere na vědomí, že provozovatel neodpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne proto, že prodávající neučiní veškeré možné kroky k tomu, aby mu e-maily od provozovatele mohly být doručeny (zejména nenastaví svoji e-mailovou schránku tak, aby e-maily provozovatele nepadaly do spamu nebo hromadné pošty anebo se nevracely provozovateli jako nedoručitelné, nekontroluje pravidelně poštu ve spamu nebo v hromadné poště, a v případě, že dojde ke změně e-mailové adresy prodávajícího, údaje ve webovém rozhraní nezmění nebo o změně neinformuje provozovatele).
8.9.
Provozovatel a prodávající mohou upravit ujednání komisionářské smlouvy v individuální smlouvě odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek; individuální smlouva má pak před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednost.
8.10.
Prodávající bere na vědomí, že
8.10.1.
provozovatel nezaručuje, že uživatelské rozhraní na www.burzaucebnic.cz a e-shop provozovatele na webu eshop.burzaucebnic.cz budou fungovat nepřetržitě a  bezchybně,
8.10.2.
provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může prodávajícímu vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti těchto webů, a
8.10.3.
provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu prodávajícího nebo osobních údajů prodávajícího třetí osobou, pokud prodávající sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožní k těmto údajům přístup.
8.11.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost zadaného e-mailu a telefonního čísla prodávajícího prostřednictvím ověřovacího e-mailu nebo sms. V případě, že se zadaný e-mail nebo telefonní číslo ukážou jako nefunkční nebo provozovatel nebude schopný jejich prostřednictvím prodávajícího opakovaně kontaktovat, má provozovatel právo učebnice z elektronického balíku přesunout do výprodeje nebo zlikvidovat.

9. Ukončení smluvního vztahu

9.1.
Smluvní vztah mezi provozovatelem a prodávajícím je ukončen dnem, kdy
9.1.1.
provozovatel prodá všechny učebnice z elektronického balíku, který prodávající provozovateli doručil, a provozovatel prodávajícímu vyplatí částky za prodané učebnice na jeho účet,
9.1.2.
provozovatel všechny učebnice, které se neprodaly, vrátí prodávajícímu, zařadí je do výprodeje nebo zlikviduje nebo
9.1.3.
prodávající odstoupí od smlouvy podle bodu 9.2. těchto VOP.
9.2.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy provozovatel označí elektronický balík v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz jako zpracovaný. V takovém případě se postupuje podle bodu 7. těchto VOP.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.
Prodávající prohlašuje, že učebnice, které provozovateli doručil za účelem nabízení k prodeji na e-shopu, nepochází z trestné činnosti, a že je oprávněn s nimi podle těchto všeobecných obchodních podmínek nakládat.
10.2.
Pokud prodávající, který je mladší 18 let, doručí provozovateli zásilku učebnic, platí, že buď si přečetl tyto všeobecné obchodní podmínky, porozuměl jim a souhlasí s nimi, nebo že tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl jeho zákonný zástupce, který jim porozuměl a souhlasí s nimi.
10.3.
Všechny ceny uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách jsou uvedeny včetně zákonné DPH.
10.4.
Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto všeobecné obchodní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, při technických změnách provozu e-shopu, z důvodů změny organizačních či obchodních procesů u provozovatele nebo z důvodů ekonomických (zejména inflace).
10.5.
Provozovatel v případě podle bodu 10.4. těchto VOP oznámí změnu těchto všeobecných obchodních podmínek prodávajícím elektronických balíků, vytvořených nejpozději den přede dnem nabytí účinnosti této změny VOP, které obsahují neobjednané nebo neprodané učebnice, které nejsou zařazené do výprodeje nebo do likvidace, e-mailem alespoň 14 dní před její účinností. Informaci o změně těchto VOP zveřejní ve stejné lhůtě na webu www.burzaucebnic.cz a na svém facebookovém profilu.
10.6.
Pokud prodávající podle bodu 10.5. těchto VOP se změnou těchto všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, má právo do 14 dnů od doručení e-mailu o změně (vyvěšení oznámení na webu a na facebookovém profilu provozovatele) změnu všeobecných obchodních podmínek e-mailem odmítnout.
10.7.
Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou ve smyslu bodu 1.1 těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak provozovatel a prodávající sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11. Přechodná ustanovení ke změně všeobecných obchodních podmínek ke dni 11. 5. 2022

11.1.
Změna těchto všeobecných obchodních podmínek nabývá účinnosti ke dni 11. 5. 2022.
11.2.
Nové znění těchto všeobecných obchodních podmínek, platné a účinné ke dni 11. 5. 2022, je od tohoto dne závazné v plném rozsahu pro všechny prodávající všech elektronických balíků, vytvořených v den nabytí účinnosti změny těchto VOP a později.
11.3.
Pro prodávající všech neobjednaných nebo neprodaných učebnic, které nejsou zařazené do výprodeje nebo do likvidace, ze všech elektronických balíků, vytvořených nejpozději den přede dnem 11. 5. 2022, je nové znění těchto všeobecných obchodních podmínek závazné ode dne 26. 5. 2022 v plném rozsahu s výjimkou povinnosti uvést v uživatelském rozhraní číslo mobilního telefonu podle bodu 3.2. těchto VOP. Provozovatel v tomto případě není oprávněn učebnice z elektronického balíku přesunout do výprodeje nebo zlikvidovat podle bodu 8.11. těchto VOP z důvodu nefunkčního telefonního čísla.
11.4.
Kterýkoli prodávající uvedený v bodě 11.3. těchto VOP může změnu podle bodu 11.1. těchto VOP do 14 dnů od doručení e-mailu o této změně (vyvěšení oznámení na webu a na facebookovém profilu provozovatele) odmítnout ve smyslu bodu 10.5. těchto VOP. V takovém případě se smluvní vztah mezi prodávajícím a provozovatelem nadále řídí zněním všeobecných obchodních podmínek účinným v době vytvoření elektronického balíku.
11.5.
Pokud prodávající uvedený v bodě 11.3. těchto VOP změnu podle bodu 11.1. těchto VOP neodmítne ve smyslu bodu 11.4. těchto VOP, smluvní vztah mezi prodávajícím a provozovatelem se ode dne 26. 5. 2022 nadále řídí novým zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
11.6.
Kterýkoli prodávající uvedený v bodě 11.3. těchto VOP má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení e-mailu (vyvěšení oznámení na webu a na facebookovém profilu provozovatele) o změně podle bodu 11.1. těchto VOP . V takovém případě se postupuje podle bodu 7. těchto VOP.

Příloha č. 1: Stavy učebnic – knihy

Příloha č. 2: Stavy učebnic – elektronické nosiče

Nápověda | Kontakt | Podmínky užití | Eshop Burzy učebnic | Partner program | Partneři | RSS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace